Ještěrka obecná (Lacerta agilis) Linnaeus, 1758

– zákonná ochrana : silně ohrožený druh – kritéria IUCN – téměř ohrožený (NT) Rozšíření v ČRTato ještěrka se nachází na území témeř celého našeho státu (do 600 m n.m., vzácně pak do 800 m n.m.) Nevyskytuje se v zemědělsky využívaných lokalitách a v lesích. Biotop V ČR je typický výskyt na okraji lesů, lesních […]

Ještěrka zední (Podarcis muralis), Laurenti 1768

– zákonná ochrana v ČR – kriticky ohrožený – kritéria IUCN – kriticky ohrožený(CR) Rozšíření v ČR Ještěrka zední se v České republice vyskytuje doloženě pouze na hranicích Moravy se Slovenskem (na Slovenské straně) a malá populace těchto ještěrek žije také na několika vápencových lokalitách Štramberského krasu (350 – 500 m n.m.) Sporná je lokalita […]

Ještěrka zelená (Lacerta viridis), Laurenti 1768

– zákonná ochrana – kriticky ohrožený druh – kritéria IUCN – kriticky ohrožené(CR) Rozšíření v ČR Vyskytuje se v severních, severozápadních a středních Čechách, dále pak na jižní Moravě. Většina lokalit se nachází mezi 200 m.n.m. – 350 m.n.m. (nejnižší výskyt byl mapován 144 m n.m., nejvyšší pak 548 m.n.m.) Často obývá údolí větších řek […]

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), Jacquin 1787

– zákonná ochrana – silně ohrožený druh– kritéria IUCN – málo dotčené(LC)   Rozšíření v ČR Ještěrka živorodá je u nás rozšířena téměř na celém území, ve vyšších nadmořských výškách, bežně kolem 1000 m n.m. (Krušné hory, Orlické hory, Beskydy, Šumava, Jeseníky), horní hranice nadmořské výšky není omezena, je znám výskyt i na vrcholu Snežky. […]

Slepýš křehký (Anguis fragilis), Linnaneus 1758

– zákonná ochrana v ČR – silně ohrožený druh – kritéria IUCN – Anguis fragilis fragilis – málo dotčený(LC),Anguis fragilis colchius – nevyhodnocený(NE) Rozšíření v ČR Slepýš křehký se vyskytuje na 90% našeho území, výškově jeho výskyt není omezený, od 125 m n.m., nejvyšší doložený výskyt je na Šumavě – 1280 m n.m.. V ČR […]

Užovka hladká (Coronella austriaca), Laurenti 1768

– zákonná ochrana v ČR – silně ohrožený druh (SO) – kritéria IUCN – zranitelný (VU) Rozšíření v ČR Česká republika leží uvnitř areálu výskytu užovky hladké, která se vyskytuje na celém území Evropy (kromě jihu Španělska, jihoevropských ostrovů, celé Velké Británie, Irska a severských států kde se vyskytuje pouze na jihu Švédska a Norska). […]

Užovka obojková (Natrix natrix), Linnaneus 1758

– zákonná ochrana v ČR – ohrožený druh (O) – kritéria IUCN – SZ Čechy – málo dotčený (LC)   Rozšíření v ČR Užovka obojková u nás žije na více než 80% rozlohy státu. Vyskytuje se od nížin do hor. Výskyt ve vyšších nadmořských výškách je limitován vhodným biotopem a potravou. Nejběžněji se vyskytuje do […]

Užovka podplamatá (Natrix tesselata), Laurenti 1768

– zákonná ochrana v ČR – kriticky ohrožený druh (KO) – kritéria IUCN – ohrožený (EN)   Rozšíření v ČR Tento druh hada se u nás vyskytuje poměrně málo, lokality většinou nepřesahují 400 m.n.m. Užovka podplamatá je vázána na vodní prostředí, obývá břehy větších řek (např. Vltava, Sázava, Ohře, Berounka, Ploučnice, Rokytná, Svratka, Jihlava, Dyje) […]

Užovka stromová (Zamenis longissimus), Laurenti 1768

– zákonná ochrana v ČR – kriticky ohrožený druh (KO) – kritéria IUCN – SZ Čechy – kriticky ohrožený (CR), na Moravě – ohrožený (EN) Rozšíření v ČR Zatímco na Slovensku žije tato užovka hojně, Česká republika leží na samém okraji areálu výskytu. U nás se vyskytují v Poohří (izolovaný výskyt mimo souvislý areál, není […]

Zmije obecná (Vipera berus), Linnaeus 1758

– zákonná ochrana v ČR – kriticky ohrožený druh (KO) – kritéria IUCN – závislý na ochraně (CD) Rozšíření v ČR Zmije obecná se vyskytuje zhruba na 60% uzemí našeho státu. V místech s vhodným biotopem se vyskytuje souvisle, zejména v horách či výše položených místech. V nižších nadmořských výškách se téměr nevyskytuje, nejnižší a […]