Želva bahenní (Emys orbicularis), Linnaneus 1758

– zákonná ochrana – kriticky ohorožený druh,

– kritéria IUCN – taxon o němž nejsou dostatečné údaje(DD)


Současný stav

V současné době na území České republiky není známa ani jedna lokalita s původními populacemi, nálezy doložily jen pár jedinců nejasného původu nebo prokazatelně vysazených či uprchlých ze zajetí. V součastnosti je známa lokalita výskytu na Křivoklátsku a okolí, nově jsou viděny populace na Nových mlýnech (Pálava, J. Morava).

Jako zkáza populací želvy bahenní na našem území se uvádí regulace řek a vysoušení naprosté většiny vhodných lokalit.

Nicméně želva bahenní je součástí naší herpetofauny nebo v minulosti přinejmenším byla.

Biotop

Vodní a mokřadní oblasti se stojatou nebo mírně tekoucí vodou, s porosty vodní vegetace a měkkým bahnitým či písčitým dnem (slepá nebo mrtvá ramena řek, mělké tůně, ale i rybníky a podobné umělé vodní plochy).

Součástí stanoviště želvy bahenní musí být místa s možností slunění (padlé či plovoucí kmeny stromů, písčité náplavy, obnažené břehy apod.) a kladení vajec, což jsou dobře prosluněná a prohřátá místa s lehkou hlinitopísčitou a písčitou půdou, s řídkým vegetačním krytem tvořeným suchomilnými travami. V některých případech jsou využívány i lesní pěšiny nebo dokonce zemědělská půda.

Způsob života

Želva bahenní žije obojživelně, velmi dobře plave a potápí se, vydrží pod vodou značně dlouho. Často vylézá na břeh za účelem slunění.

Na evropských lokalitách tato želva hibernuje – na dně vodních těles, výjimečně pak na souši v měkkém substrátu. Délka závisí na oblasti, většinou však od konce září, začátku října do března.

Želvy jsou nejvíce aktivní pokud teplota vzduchu vystoupí nad 20°C a teplota vody dosahuje 18 – 24°C. Přes den převažuje slunění, potravní aktivita vzrůstá v nočních hodinách.

Potravu tvoří převážně drobní živočichové (bezobratlí, drobní obratlovci, mršiny apod.)

Páření probíhá v dubnu a v květnu, výsledkem bývá po 4 – 6 týdnech nakladení 5 – 19 vajec. Inkubace trvá závisle na teplotě , 59 – 63 dnů. Většinou se dospělosti dožívá cca 10% mláďat.

Fyziologie

Dorůstá se délek do 25 – 30 cm. Samci mají často červenou duhovku, samice bílou až žlutou. Krunýř je na hřbetní straně hnědý, zelenavě černý nebo černý, více nebo méně pokrytý žlutými tečkami a čarami.


zdroj : Atlas rozšíření plazů v České republice (Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (eds.)) ; Encyklopedický slovník teraristiky a herpetologie (Hegner David); Teraristika (L.Trutnau); www.biolib.cz